شیوه فعالیت زنان سرپرست خانوار در قالب هسته های کارآفرینی اجتماعی محور جلسه جعفرزاده نماینده دبیر استان در سوادکوه با قبادیان امام جمعه موقت این شهرستان و نعمتی نماینده زنان سرپرست خانوار شد.در این جلسه که هاشمی منش و یوسفیان از همراهان دبیرخانه استان حضور داشتند درخصوص تجهیز و آماده سازی کارگاه خیاطی (جهت ایجاد شغل برای زنان سرپرست خانوار) گفتگو و مقرر شد این زنان تحت عنوان هسته های کارآفرینی اجتماعی فعالیت کنند و دوخت لباس کار کارکنان شرکت پیشرو معادن را عهده دار شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!