دبیر استان در گفتگویی با حسینی مدیر مجموعه فرهنگی، تفریحی و هتل های کانیار در علی آباد کتول و گرگان در خصوص نحوه تعامل و همراهی دو مجموعه گفتگو کردند.

صیدآبادی با بیان توضیحاتی در خصوص نقش الگوی تعالی اجتماعی رسالت در تحقق سبک بهتر کار و زندگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی ، سامانه های نهادمردمی رسالت را تشریح کرد.

حسینی با استقبال از فعالیت سازمان های رهیاری، سامانه های نهاد بویژه ام بازار را مطلوب خواند و خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با مجموعه فرهنگی، تفریحی و هتل های کانیار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!