نظری راهبر واعضای تیم مشاور و راهنمایی شهرستان خرم آباد با حضور در سازمان برنامه و بودجه استان ودر گفتگو با سالاری معاون مالی و پشتیبانی این سازمان به تشریح نهاد مردمی رسالت و نقش سازمان های رهیاری دراین نهاد پرداختند.نظری با معرفی سامانه های این سازمان ها به نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی اشاره کرد.دراین دیدار با استقبال سالاری کانون همیاری اجتماعی سازمان برنامه و بودجه استان شکل گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!