طاهری راهبر تیم مشاوره و راهنمایی نور در جمع رئیس وکارکنان ثبت احوال این شهرستان به معرفی نهاد مردمی رسالت پرداخت. وی با اشاره به نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی گفت: اعضای این کانون ها می توانند از سامانه های سازمان های رهیاری بهره مند شوند. علیزاده رئیس اداره ثبت احوال نور با استقبال از مردمی وقرض الحسنه ای بودن فعالیت های نهاد مردمی رسالت گفت: تحقق سبک بهتر کار و زندگی که به عنوان ماموریت اصلی نهاد مردمی رسالت تعریف شده است، هدفی ارزشمند و ستودنی است. وی درپایان خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان ثبت احوال نورشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!