فعالیت نهاد مردمی رسالت حرکتی عظیم در عرصه اقتصادی است راهبر نهاد مردمی رسالت توانمند شدن مردم در روستاها و شهرهای کوچک را از جمله اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت برشمرد. حسین زاده در سفری یک روزه به استان اصفهان و درگفتگو با قاسم زاده شهردار مرکز استان، فعالیت های نهاد مردمی رسالت را تشریح و بر توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی تاکید کرد. شهردار اصفهان فعالیت نهاد مردمی رسالت را حرکتی عظیم در عرصه اقتصادی دانست و شاخصه این حرکت را حفظ کرامت انسانی و عزت نفس اعضا عنوان کرد. قاسم زاده افزود: در مجموعه شهرداری ترجیح بر این است که فعالیت های نهاد مردمی رسالت اولویت ما در بسیاری از بخش ها باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!