قاسمیان دبیراستان و علوی رهیار ایثار، سامانه های نهاد مردمی رسالت، چگونگی شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و بهره مندی اعضای کانون از این سامانه ها را برای زیراهی فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه (ندسا) تشریح کردند. زیراهی با شناخت از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و نحوه فعالیت و ظرفیت های الگوی تعالی اجتماعی رسالت خواستار تعامل بیشتر و تشریح این فعالیت ها در جمع کارکنان و همچنین بازنشستگان نداسا شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!