دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، شرکت شهرک های صنعتی و کمیته امداد استان کرمان توانمند سازی و ایجاد اشتغال برای مددجویان را رد دستور کار قرار دادند.در جلسه ای با حضور یزدی زاده دبیراستان، میجانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و یزدان خواه معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی کرمان در خصوص کارآفرینی و اشتغال پایدار برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی استان گفتگو کردند.

در این نشست مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی استان تعدادی زمین در اختیار مددجویان بهزیستی و کمیته امداد قرار داده تا در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت نیروگاه خورشیدی احداث شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!