نظری راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان بروجرد در دیداری با حسنوند فرمانده سپاه این شهرستان با تشریح فعالیت سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت به ضرورت اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در بستر جوامع امروزی اشاره کرد. حسنوند نیز با استقبال از فعالیت و اهداف نهاد مردمی رسالت همراهی سپاه بروجرد در راستای ترویج قرض الحسنه ودر قالب همیاری اجتماعی را اعلام کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!