قوی پنجه و علمی دستیاران دبیر نهاد مردمی رسالت استان با قاسمی رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان با محوریت اهداف و ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت گفتگو کردند.قاسمی با شناخت و استقبال از فعالیت های انجام شده در قالب این الگو مقرر کرد با بهره گیری از الگوی تعالی اجتماعی رسالت و باحمایت فعالان اقتصادی در سازمان نظام مهندسی استان در راستای توسعه کار و کسب های خرد اقدامات مثمر ثمری انجام پذیرد.وی همچنین همیاری اجتماعی را فصل مشترک همکاری دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و نظام مهندسی عنوان کردو برگسترش تعاملات تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!