قاسمیان دبیرنهاد مردمی رسالت استان در گفتگو با محمودی امام جمعه کنگان اهداف این نهاد و الگوی تعالی اجتماعی رسالت را تشریح کرد. در این دیدار قاسمیان به معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و همچنین سازمان های رهیاری پرداخت و رسیدن به سبک زندگی بهتر به واسطه همیاری اجتماعی توسط مردم را هدف الگو برشمرد. امام جمعه شهر کنگان نیز ضمن آشنایی با ارکان این الگو، نیاز جامعه امروز به همیاری اجتماعی را بسیار پر رنگ دید و جنس فعالیت های مردم برای مردم را از بهترین کارها و موفق ترین الگوها دانست .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!