مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با کارگروه اشتغال بوشهر شد. قاسمیان دبیر استان در دیدار با کشاورزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر توضیحات جامعی درخصوص فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، سازمان های رهیاری و همچنین نحوه بهره مندی اعضا از سامانه های نهاد بیان کرد. در ادامه کشاورزی ضمن استقبال از این بستر، خواستار همکاری و همراهی هرچه بیشتر کارگروه اشتغال استان و دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان شد .در پایان گزارشی از روند پرداخت وام خوداشتغالی بند ب قانون بودجه سال جاری نیز ارائه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!