در جلسه ای با حضور نبوی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان شوش با مدیریت باشگاه ورزشی پاسارگاد که با بیش از ۱۵۰ عضو جز بزرگترین باشگاه های شهرستان دزفول است، پلتفرم های سازمان های رهیاری و چگونگی بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی تشریح شد. همچنین سبک بهترکارو زندگی و مولفه های دستیابی به این مهم نیز تشریح شد. این گفتگو منجر به استقبال و شکل گیری کانون همیاری اجتماعی باشگاه ورزشی پاسارگاد از فعالیت های قرض الحسنه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!