کانون همیاری اجتماعی دانشگاه آزاد اهواز شکل گرفتقصری دبیرنهاد مردمی رسالت استان در نشستی با افروس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در خصوص شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و بهره مندی اعضا از الگوی تعالی اجتماعی رسالت گفتگو کردند. وی با ارائه توضیحاتی در مورد سامانه های سازمان های رهیاری، چگونگی بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از این خدمات را تشریح کرد.افروس نیز با تاکید براثرات قرض الحسنه در زندگی مردم، ترویج آن را وظیفه همگانی دانست و نهاد مردمی رسالت را نمونه بارز ترویج و اشاعه این هدف الهی و مردمی برشمرد. در پایان این نشست رئیس دانشگاه آزاد اهواز خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و گسترش تعامل بین دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!