رضا پازهر رهیار آموزش عالی در جلسه ای با رزمی عضو هیات رئیسه موسسین مدارس غیردولتی استان به تشریح فعالیت سازمان های رهیاری و الگوی تعالی اجتماعی رسالت و بیان سبک بهتر کار و زندگی اعضا با بهره گیری از سه مولفه همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی پرداخت و مقرر شدتا زمینه همکاری هر چه بیشتر میان نهاد مردمی رسالت و مدارس غیردولتی در تمام مدارس استان فراهم شود. گفتمان سازی سازمان های رهیاری دراین جلسه منجر به شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!