زارع زاده مدیرعامل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و دره زرشکی دبیر استان در نشستی با محی الدینی شهردار یزد با هدف گسترش و ترویج کارآفرینی اجتماعی گفتگو کردند. زارع زاده ایجاد و حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی را از مهمترین اهداف نهاد مردمی رسالت برشمرد و برحمایت از کارآفرینی اجتماعی تاکید کرد. شهردار یزد نیز کارآفرینی اجتماعی را فصل مشترک دو مجموعه عنوان کرد و گفت: کارآفرینی اجتماعی، می‌تواند در ایجاد کسب و کارهای جدید با ارزش افزوده بالا، توسعه کسب و کارهای موجود، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سرانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی موثر باشد. در پایان مقدمات تعامل مشترک با هدف کارآفرینی اجتماعی صورت پذیرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!