دبیرنهادمردمی رسالت استان و اسدی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس عسلویه گسترش همکاری دومجموعه را محور گفتگو قرار دادند.در این نشست ضمن تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت بیش از دو هزار نفر از کارکنان این شرکت به نهاد پیوستند.منطقه گازی پارس جنوبی حوزه مشترکی است با کشور ساحلی قطر و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس به نمایندگی شرکت ملی نفت ایران وظیفه اداره و راهبری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را بر عهده دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!