در نشستی با رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد راهبر تیم مشاوره و راهنمایی این شهرستان به گفتمان سازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت پرداخت. در این دیدار مقررشد پلتفرم های سازمان های رهیاری برای ۳۰۰۰عضو شبکه بهداشت شهرستان بروجرد اطلاع رسانی شود و در صورت استقبال کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان بهداشت این شهرستان شکل بگیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!