خلیلی رهیار اجتماعی بابلسر در گفتگو باقلی پور فرماندار این شهرستان، نهادمردمی رسالت را تشکلی مردمی معرفی و به نقش سازمان های رهیاری اشاره و نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماهی را توضیح داد. قلی پور نیز با ابراز خرسندی از عملکرد نهاد مردمی رسالت خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و عضویت کارکنان فرمانداری بابلسر در این کانون شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!